top of page

Het gastbedrijf
De contactpersoon van het bedrijf is de leidende partij bij de selectie van studenten, het vinden van geschikte stageplekken en buddy's. Hij investeert in commitment en draagvlak binnen de organisatie. En zorgt ervoor dat de studenten gebruik kunnen maken van inwerkprogramma’s en ondersteuning die voor alle stagiaires in het bedrijf beschikbaar zijn. De contactpersoon heeft nauw contact met het Job Academie team en ondersteunt bij het oplossen van problemen van stagiaires en andere vraagstukken die met de Job Academie te maken hebben. Als potentieel werkgever is hij alert op interne vacatures en ambassadeur voor de Job Academie bij andere bedrijven waar potentiële banen voor studenten zijn.

Het gastbedrijf faciliteert daarnaast het klaslokaal, meubilair, ICT, gebruik van telefoon en kopieerapparaat.

De school

De school levert een fulltime leerkracht (en achtervang), het curriculum en het benodigde (les)materiaal. In de meeste gevallen neemt de school ook de coördinatie van het project op zich. Daarnaast regelt de school de financiering en verzekering van de Job Academie leerlingen en de administratieve kant van het leerproces (aanwezigheid, lesplannen enz.).

De coördinator heeft een belangrijke rol bij de werving en selectie van leerlingen en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen. Er is een korte lijn met de contactpersoon van het gastbedrijf, de leerkracht en de jobcoach. Hij ondersteunt hen bij alle voorkomende vraagstukken.

 

De dienstverlenende zorgorganisatie/MEE Rotterdam Rijnmond

MEE Rotterdam Rijnmond zorgt voor een fulltime jobcoach (en achtervang) en halverwege het jaar voor een jobcoach die aan de slag gaat met leerlingen die een baan zoeken buiten het gastbedrijf. De organisatie regelt de administratieve kant van het proces van werk zoeken en vinden (opbouw CV, gegevensverzameling rondom vaardigheden, sollicitaties enz.) en zorgt voor actuele informatie over (aanvraagprocedures voor) uitkeringen, toelagen, aanpassingen op de werkplek.

In de ideale situatie volgt de jobcoachorganisatie de student in zijn vervolgcarrière, ook als deze van werkgever wisselt. 

De schoolmaatschappelijk werker van MEE komt bij alle families thuis op bezoek om enerzijds het netwerk van de student bij het Job Academie jaar te betrekken en anderzijds ondersteuning te bieden aan ouders en studenten. Bijvoorbeeld op het gebied van informatie over (zorg) toeslagen, doorverwijzingen naar cursussen (taal, reizen enz.),zaken die geregeld moeten worden als iemand 18 jaar wordt, afstemming met andere ondersteuners/organisaties en persoonlijke (coach)gesprekken, enz.

MEE kan een rol spelen op het moment dat er in het leven van de student een belangrijke gebeurtenis of verandering plaatsvindt. Dat kan een ingrijpende gebeurtenis zijn, zoals het overlijden van een naaste, maar ook een praktische verandering, 

De gemeente

Er is een rol weggelegd voor de gemeente als het gaat om het ontschotten en stroomlijnen van middelen die beschikbaar zijn voor onderwijs, arbeidsparticipatie, re-integratie en maatschappelijke participatie. De gemeente kan een pleitbezorger zijn voor de Job Academie en het voortouw nemen om zowel plaatselijk als landelijk te bevorderen dat er een inclusieve arbeidsmarkt ontstaat.

 

bottom of page